Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

उत्तरमध्यमा, सेतु, प्राक्शास्त्री तथा विदेशीहरुका लागि सञ्चालन गरिने संस्कृत भाषा प्रशिक्षणकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

उत्तरमध्यमा, सेतु, प्राक्शास्त्री तथा विदेशीहरुका लागि सञ्चालन गरिने संस्कृत भाषा प्रशिक्षणकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-11-05