Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री (One Year B.Ed.) काे वार्षिक परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारित गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

एकवर्षे शिक्षाशास्त्री (One Year B.Ed.) काे वार्षिक परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारित गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-02-24