Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

२०७७ पाैष ५ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण ।

२०७७ पाैष ५ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री प्रथम, द्वितीय र तृतीय खण्डकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण ।

Publish Date: 2020-12-13