Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

२०७८ फागुन २७ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री तथा आचार्य तहकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

२०७८ फागुन २७ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेकाे शास्त्री तथा आचार्य तहकाे परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2022-03-03