Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

२०७८ सालमा सञ्चालन गरिने विदेशीहरुका लागि संस्कृत भाषा प्रशिक्षण-२०७७ (प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर) काे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७८ सालमा सञ्चालन गरिने विदेशीहरुका लागि संस्कृत भाषा प्रशिक्षण-२०७७ (प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर) काे परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: 2021-09-17