Phone:+977-082- 400010 / 400016 / 400071         Contact Us | Feedback

2055 सालयताका परीक्षाहरुमा अनुत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण तह तथा खण्ड (उत्तरमध्यमा, विज्ञान उत्तरमध्यमा, शास्त्री, एकवर्षे वीएड र आचार्य तह) का परीक्षार्थीहरुका लागि विशेष मौका आवेदन फाराम खुल्ला गरिएको सूचना

Publish Date: 2023-05-14

Click to download